در پنج شنبه ۵ مرداد ماه ۹۶ از ساعت ۲۱:۰۰ رصد آسمان در مجتمع تفریحی لادیز شروع شد. خوشبتانه این شب‌ها آسمان میهمان ماه، زحل و مشتری میباشد که تمامی آن ها رصد شدند. متاسفانه به دلیل آلودگی نوری منطقه و گردغبار رصد اجرام اعماق آسمان میسر نشد. این رصد تا ساعت ۲۳:۳۰ ادامه داشت.

رصد عمومی در لادیز