انجمن نجوم خیام برای پدیده ماه گرفتگی جزئی ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ شب در مجتمع تفریحی لادیز و بوستان فرهنگیان این پدیده نجومی را رصد نمود. در این حین نیز کارشناسان نجوم این پدیده را به مردم توضیح می دادند.


ماه گرفتگی جزئی ۹۶