انجمن نجوم خیام در در طول دو ماه گذشته دو رصد آسمان برای مدرسه های : دبیرستان دخترانه دانش و فرزانگان برگزار کرد.

در این برنامه بیش از 100 نفر از دانش آموزان  ضمن آشنایی با جهت یابی و صور فلکی به رصد تلسکوپی ماه پرداختند.

دبیرستان فرزانگان


دبیرستان دانش